Otrzymuj bieżące wiadomości.

Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

nie teraz nie, dziękuję
Koszyk jest pusty
Pobierz przykładowy plik do wyceny
Szybki kontakt

 81 71-01-125
e.sklep@elektrospark.pl


Regulamin

Składasz zapytanie ofertowe

Wycenie podlegają tylko produkty ktore znajdują się w koszyku

 

 

ROZDZIAŁ I - DEFINICJE

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. SprzedającyElektro-Spark Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Energetyków 15, 20-468 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą Świdniku, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115135, NIP: 946-218-37-90, REGON 431093485, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 000 zł w całości opłaconym, tel. kontaktowy: +48 605 240 353,  codziennie w Dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00, email: sklep@elektrospark.pl; Administrator Bezpieczeństwa Informacji powołany u Sprzedającego został zarejestrowany w ogólnokrajowym, jawnym rejestrze Administratorów Bezpieczeństwa Informacji prowadzonym przez GIODO pod nr 1396/17;
 2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem URL: http://sklep.elektrospark.pl/index.html;
 3. Zamawiający  osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia i posiada zdolność do czynności prawnych, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
 4. Firma – Zamawiający, który dokonuje w Sklepie internetowym Zamówienia związanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; w celu uniknięcia wątpliwości za Firmę uważany jest w szczególności Zamawiający, który podczas składania Zamówienia, czy też rejestracji Konta Zamawiającego, zaznaczył opcję „Firma” i podał dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. Wybór opcji Firma wiąże się dla Zamawiającego z możliwością uzyskania rabatu od Ceny wskazanej na Stronie Towaru, zapłaty z odroczonym terminem płatności i uzyskania limitu kupieckiego – o warunkach tych decyduje wyłącznie Sprzedający biorąc pod uwagę przyjęte przez siebie kryteria;
 5. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Sklepu internetowego;
 6. Towar lub Towary – artykuły elektryczne, kable i przewody oraz inne produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży w Sklepie internetowym;
 7. Strona Towaru – pojedyncza podstrona na stronie Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Towaru, w tym termin realizacji Zamówienia na Towar;
 8. Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego oraz ewentualnych innych kosztów dodatkowych, na których poniesienie wyraził zgodę Zamawiający (np. prowizja za wybór danego sposobu płatności, koszt cięcia kabla);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące Towar lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 10. Miejsce odbioru magazyn centralny Sprzedającego, oddziały Sprzedającego, w których możliwy jest odbiór osobisty Zamówienia, a których dokładne adresy i godziny otwarcia znajdują się na stronie Sklepu internetowego;
 11. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 12. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego  zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym, z wykorzystaniem strony Sklepu internetowego, a w przypadku gdy Zamawiającym jest Konsument umowa sprzedaży zawierana na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy konsumenckiej;
 13. Konto Zamawiającego - narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, itp,;
 14. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;
 15. Hasło - ciąg liter, cyfr lub innych znaków wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;
 16. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1)  Kodeksu cywilnego;
 17. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.);
 18. Kodeks cywilny – ustawa z dnia z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.);
 19. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

ROZDZIAŁ II - POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422);
 2. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów;
 3. Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Cen Towarów) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających określone w art. 71 Kodeksu cywilnego;
 4. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich  (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT);
 5. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.sklep.elektrospark.pl przez Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a także wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.
 6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:
  • komputer PC lub inne urządzenie z możliwym dostępem do Internetu,
  • dostęp do Internetu,
  • przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna,
  • aktywne konto e-mail.
 7. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym jest możliwy telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.

ROZDZIAŁ III - USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta Zamawiającego, a także na udostępnieniu usługi newslettera oraz usług: „Zapytaj o produkt”, „Opinie” i „Zgłoś błąd”. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników;
 2. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji i podania danych osobowych: imię i nazwisko, adres, ewentualnie dane Firmy i NIP, adres e-mail będący jednocześnie Loginem, oraz ustalenia Hasła. Na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem  prawidłowej rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji Konta Zamawiającego dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta Zamawiającego pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie;
 3. Rejestracja Konta Zamawiającego jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu;
 4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego  jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Konta Zamawiającego innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Zamawiającego;
 5. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas rejestracji Konta Zamawiającego odznaczy i tym samym aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracji lub też odznaczy odpowiednie pole podczas składania Zamówienia lub poda adres e-mail w polu udostępnionym w Sklepie internetowym. Po dopisaniu się do listy subskrybentów newslettera, Użytkownik otrzymuje na wskazany adres e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji.  Z chwilą potwierdzenia subskrypcji newslettera  dochodzi do zawarcia umowy  o świadczenie usług elektronicznych pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie;
 6. Usługa „Zapytaj o produkt” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania do Sprzedającego poprzez formularz udostępniony w Sklepie internetowym zapytania dot. szczegółowych informacji o Towarze, o jego właściwościach podając przy tym imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy do Użytkownika. Sprzedający odpowiada wysyłając informację na wskazany przez Użytkownika e-mail lub kontaktując się telefonicznie najpóźniej w ciągu 3 dni od przesłania zapytania przez Użytkownika;
 7. Usługa „Zgłoś błąd” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania informacji do Sprzedającego dotyczącej zauważonego przez Użytkownika błędu w Sklepie internetowym. W tym celu Użytkownik w udostępnionym w tym celu formularzu podaje swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz opis błędu. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi;
 8. Usługa „Opinie” polega na umożliwieniu Użytkownikowi zamieszczenia na Stronie Towaru indywidualnej i subiektywnej opinii Użytkownika dotyczącej danego Towaru. Opinia jest zamieszczana na Stronie Towaru po jej akceptacji przez Sprzedającego. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi;
 9. Udostępniając i zamieszczając treści poprzez oferowane przez Sprzedającego nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania wprowadzanych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia Użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedającego;
 10. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane i  udostępniane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego;
 11. Użytkownicy nie mogą udostępniać i zamieszczać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa.  Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre